Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja na: Opiekunka dziecięca w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

Ogłasza rekrutację na stanowisko

Opiekunka dziecięca w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu

 • Miejsce pracy:Samorządowy Żłobek w Międzylesiu
 • Stanowisko pracy:Opiekun dziecięcy/opiekunka dziecięca
 • Liczba miejsc pracy: 1 etat
 • Forma zatrudnienia: zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 • Planowany termin zatrudnienia: od 1 październik 2023r.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 22.09.2023r. w godzinach od 8:00 do 11:00 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu, ul B. Chrobrego 2 , 57-530 Międzylesie.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu pod wskazany adres.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 • Wymagania formalne dla kandydata na stanowisko opiekun/opiekunkadziecięca.

Spełnienie wymagań określonych w art. 16 i art.18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz 530), tj. kandydat na w/w stanowisko:

 1. posiada obywatelstwo polskie, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 3. ma ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
 4. to osoba,
 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3,
 • średnie i przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 godzin szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi pod kierunkiem opiekuna. Jeżeli osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 3. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 5. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 6. ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o opiece do lat 3,
 2. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 3. bardzo dobry kontakt z dziećmi,
 4. zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
 7.  
 8. aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,/możliwość uzupełnienia po rekrutacji/,
 9. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3.

Mile widziane:

 1. doświadczenie na podobnym stanowisku
 2. szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Zakres obowiązków:
 1. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 2. zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie,
 3. wspomaganie rozwoju dzieci,
 4. sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,
 5. wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz czynnościach higienicznych, ubierania, rozbierania,
 6. opracowanie i realizacja programu edukacyjnego, planu tygodniowego i miesięcznego pracy z grupą, znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków,
 7. realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
 8. przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 9. utrzymanie w należytym stanie i czystości sprzętu, zabawek, bielizny dziecięcej,
 10. nakrywanie do stołu, porcjowanie posiłków, pomoc podczas jedzenia dzieci,
 11. codzienne słanie leżaków oraz zmiana bielizny pościelowej,
 12. dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń grupy,
 13. organizowanie dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu,
 14. dbałość o wyposażenie,
 15. podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 16. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 17. systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 18. budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacja jego wizji i misji, a także standardów opieki w żłobku oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie,
 • Wymagane dokumenty: 
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem kandydata,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i staż pracy,

 

Dyrektor Samorządowego

                                                      Żłobka w Międzylesiu

                                                      Mgr Ryszard Bodnar