Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutację na stanowisko: Pomoc dziennego opiekuna dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

Ogłasza rekrutację na stanowisko

 

Pomoc dziennego opiekuna dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu

 

 • Miejsce pracy:Samorządowy Żłobek w Międzylesiu
 • Stanowisko pracy:pomoc dziennego opiekuna dzieci/opiekunki dziecięcej
 • Liczba miejsc pracy: 1 etat
 • Forma zatrudnienia: zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w tym na czas nieokreślony.
 • Planowany termin zatrudnienia: od 1 październik 2023r.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 22.09.2023r. w godzinach od 8:00 do 11:00 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu, ul B. Chrobrego 2 , 57-530 Międzylesie.

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu pod wskazany adres.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 • Wymagania formalne dla kandydata na stanowisko pomoc dziennego opiekuna dziecka /opiekunkidziecka.

Spełnienie wymagań określonych w art. 16 i art.18 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz 530), tj. kandydat na w/w stanowisko:

 1. posiada obywatelstwo polskie, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

 1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. nie była i nie jest w rejestrze przestępstw seksualnych
 7. minimum 2 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi

 

 • Wymagane dokumenty: 
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem kandydata,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i staż pracy,

IX. Dodatkowo pożądane:

-umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

- dobra organizacja pracy;

- kreatywność,

- wysoka kultura osobista.

X. Obowiązki

Do obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie w szczególności:

- pomoc w wykonywaniu codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz czynnościach higienicznych, ubierania, rozbierania,

- przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,

- utrzymanie w należytym stanie i czystości sprzętu, zabawek, bielizny dziecięcej,

-  nakrywanie do stołu, porcjowanie posiłków, pomoc podczas jedzenia dzieci,

-  codzienne słanie leżaków oraz zmiana bielizny pościelowej,

-  dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń grupy,

- pomoc w  organizowaniu dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu,

-  dbałość o wyposażenie,

-  podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

   XI.  Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

- życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem kandydata,

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i staż pracy,

 

Dyrektor Samorządowego

                                                      Żłobka w Międzylesiu

                                                      Mgr Ryszard Bodnar