Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 6/2023

                                     Zarządzenie nr 6/2023

Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

                                                     z dnia 19 czerwiec 2023 r.

 

                                                             w sprawie

 

wprowadzenia Regulaminu Pracy zdalnej oraz Procedur ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej

na podstawie:

 

Art.  6720 oraz Art.  6726  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy ( Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn.zm

 

§ 1.

 

Wprowadza się Regulamin Pracy zdalnej oraz Procedury ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Traci moc Regulamin Pracy Zdalnej w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 6/2022 z dnia 03 marca 2022r.

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                    

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2023

 

Regulamin pracy zdalnej

w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

2. Regulamin wydany został na podstawie art. 6720§ 4 Kodeksu pracy.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Pracodawcy – należy przez to rozumieć Samorządowy Żłobek w Międzylesiu;

b) Pracowniku – należy przez to rozumieć zatrudnioną osobę zatrudnioną u Pracodawcy na podstawie stosunku pracy;

c) pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo (w modelu hybrydowym) w miejscu wskazanym przez Pracownika i każdorazowo uzgodnionym z Pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

d) pracy stacjonarnej – należy przez to rozumieć pracę wykonywaną na terenie zakładu pracy Pracodawcy;

e) poleceniu pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę zdalną wykonywaną na podstawie polecenia pracodawcy, o którym mowa w art. 6719§ 3 Kodeksu pracy;

f) okazjonalnej pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę zdalną, o której mowa w art. 6733 Kodeksu pracy;

g) Kodeksie pracy lub k.p. – należy przez to rozumieć ustawę z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510, z późn. zm.).  

 

§ 2

Grupy Pracowników, które mogą zostać objęte pracą zdalną

 

1. Praca zdalna może być wykonywana, gdy umożliwia to rodzaj pracy oraz obowiązująca u Pracodawcy organizacja pracy, a Pracownik posiada warunki lokalowe umożliwiające mu wykonywanie pracy zdalnej.

2. Uzgodnienie między Pracodawcą a Pracownikiem dotyczące wykonywania przez pracownika pracy zdalnej może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

2. Pracą zdalną wykonywaną na czas nieoznaczony lub okresowo mogą zostać objęci Pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy w dziale administracji

4. Pracownicy zatrudnieni w dziale administracji

mogą być, za zgodą bezpośredniego przełożonego, objęci częściowo pracą zdalną, a częściowo stacjonarną(pracą hybrydową).

 

3. Praca hybrydowa wykonywana jest na podstawie grafików ustalanych przez bezpośrednich przełożonych Pracownika na okresy jednomiesięczne. Grafiki są przekazywane pracownikom w formie wiadomości e-mail na służbową skrzynkę elektroniczną Pracownika oraz do działu kadr najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca objętego grafikiem.

4. W przypadku Pracowników, o których mowa § 2 ust. 2 Regulaminu, w okresie świadczenia przez pracy zdalnej, miesięcznych grafików pracy zdalnej nie sporządza się.

5.  Pracodawca uwzględnia wniosek Pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3k.p., pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku Pracodawca informuje Pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Pracownika.

 

§ 3
Zasady porozumiewania się Pracodawcy i Pracownika wykonującego pracę zdalną


1. Pracownik wykonujący pracę zdalną zobowiązany jest do bieżącego, efektywnego  wykonywania poleconych mu zadań, w czasie pracy powinien być dostępny pod telefonem lub za pośrednictwem innego uzgodnionego z bezpośrednim przełożonym środka łączności oraz na bieżąco informować przełożonego o postępach swojej pracy i jej wynikach. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania w wymaganym zakresie kontaktu z przełożonym, innymi pracownikami i współpracownikami, a także klientami Pracodawcy.

2. Praca zdalna będzie wykonywana przez Pracownika i wyniki tej pracy przekazywane Pracodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu Internetu, poczty e-mailowej, telefonu lub w inny uzgodniony sposób.

3. Okoliczność wykonywania pracy zdalnej nie uchybia obowiązkowi Pracownika w zakresie stawienia się na polecenie Pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu określonym przez Pracodawcę, w szczególności na umówione spotkania.

4. Zasady określone w § 3 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do Pracownika wykonującego pracę hybrydową, w okresach wykonywania przez niego pracy zdalnej.

 

§ 4
Narzędzia oraz koszty pracy zdalnej


1. Pracodawca zapewnia Pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Do pracy zdalnej będzie wykorzystywany sprzęt komunikacji elektronicznej stanowiący własność Pracodawcy, który zostanie Pracownikowi przed rozpoczęciem pracy zdalnej. O tym, jaki sprzęt będzie niezbędny do wykonywania pracy przez Pracownika, decyduje bezpośredni przełożony.

2. Pracodawca zapewnia Pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrywa niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

3. Pracodawca zapewnia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

4. Po uprzednim ustaleniu między Pracownikiem a Pracodawcą do wykonywania pracy zdalnej mogą być również wykorzystywane materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnione przez Pracodawcę.

5. Pracodawca pokrywa koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym Pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej.

6. W przypadku określonym w § 4 ust. 4 lub 5 Pracownikowi przysługuje ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez Pracownika w związku z pracą zdalną oraz normom zużycia materiałów i narzędzi niezapewnionych przez Pracodawcę.  Do ustalenia wysokości ryczałtu bierze się pod uwagę:

a)  normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby Pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału,

b) średnią liczbę godzin pracy, średnie zużycie oraz średni koszt taryfy domowej w zakresie energii elektrycznej,

c) koszty usług telekomunikacyjnych.

7. Ryczałt, o którym mowa w  § 4 ust. 6 wypłacany jest Pracownikowi raz w miesiącu, w terminie wypłat wynagrodzenia.

 

§ 5
Kontrola pracy zdalnej


1. Podczas pracy zdalnej mogą być przeprowadzane kontrole w miejscu jej wykonywania.

2. Kontrola pracy zdalnej może być prowadzona w zakresie:

a) wykonywania pracy zdalnej przez Pracownika,

b) bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy zdalnej lub

c) przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

2. Kontrole są przeprowadzane w porozumieniu z pracownikiem, a o terminie ich przeprowadzenia Pracownik jest informowany nie później niż z dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Kontrole firmowego sprzętu są przeprowadzane raz na kwartał przez przełożonego lub wyznaczonego pracownika . Termin kontroli jest ustalany telefonicznie lub e-mailowo przez przełożonego, pracownika oraz kontrolowanego pracownika.

4. Kontrole nie mogą być prowadzone po godzinach normalnej pracy pracownika ani w dniach wolnych od pracy. Kontroli nie przeprowadza się także w okresie niewykonywania przez pracownika pracy, w szczególności w okresie urlopu wypoczynkowego.

5. Kontrola jest prowadzona w obecności Pracownika, w pomieszczeniu, w którym Pracownik wykonuje pracę zdalną i dotyczy miejsca pracy oraz materiałów i sprzętu firmowego użytkowanego do pracy. Sposób przeprowadzenia kontroli nie może naruszać godności i spokoju pozostałych domowników pracownika zamieszkujących lub przebywających pod adresem, pod którym kontrola jest prowadzona.

 

6. Sposób przeprowadzania kontroli nie może utrudniać domownikom pracownika korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

7. W razie stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, Pracodawca zobowiązuje pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo cofa zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika. W przypadku wycofania zgody na wykonywanie pracy zdalnej pracownik rozpoczyna pracę w dotychczasowym miejscu pracy w terminie określonym przez pracodawcę.
 

§ 6
Polecenie pracy zdalnej

 

1. Pracodawca może wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej:

a) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

b) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

2. Polecenie pracy zdalnej, o którym mowa w § 6 ust. 1 może być wydane jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem takiego polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

3. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem.

4. W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

 

§ 7
Okazjonalna praca zdalna

1. Na zasadach określonych w art. 6733k.p. praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek Pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

2. Do okazjonalnej pracy zdalnej nie stosuje się przepisów art. 6719–6724 oraz art. 6731 § 3k.p.

3. Kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych przy takiej pracy, odbywa się na zasadach ustalonych z Pracownikiem.

 

 

 

 

 

 

§ 8
Postanowienia końcowe


1. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej Pracownik w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej:

a) potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania;

b) potwierdza zapoznanie się z przygotowaną przez Pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania;

c) potwierdza, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez Pracownika i uzgodnionym z Pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

2. W sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia innych wewnętrznych dokumentów, jakie obowiązują u Pracodawcy, a także przepisy Kodeksu pracy i innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

 

 

Załączniki:

  1. Wniosek o pracę zdalną okazjonalnie
  2. Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej
  3. Umowa o pracę zdalną
  4. Karta ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej
  5. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego, informacją o zasadach bhp oraz procedurą ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej
  6. Informacja o zasadach bhp przy pracy zdalnej
  7. Zasady kontroli okazjonalnej pracy zdalnej.
  8. Procedura ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej